LOMNICKÉ ČHÁVE

DÁME NAŠEJ MILOVANEJ HUDBE VŠETKO, ČO POTREBUJE...

Štatút súťaže "Súťaž o 3 CD Lomnické čháve - To sme my live " (od 9. októbra do 17.novembra 2018)

I. Usporiadatelia súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže "Súťaž o 3 x CD Lomnické čháve - To sme my live" (ďalej len "Súťaž") je 500 občianske združenie., Textilná 4 04012 Košice, IČO: 42244919 ďalej len "Usporiadateľ").

II. Termín a miesto konania súťaže Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 9. októbra 2018 do 17 novembra 2018

Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook:

III.Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len "užívatelia") s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: · Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. Užívateľské meno na Facebook-u sa musí zhodovať s menom uvedeným na občianskom preukaze súťažiaceho.

Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle § 11 ods. 1,2 zák. .č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 4: Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Pravidlá súťaže

Odsek 1: Úlohou súťažiaceho je pridať komentár v znení "Mám záujem o CD Lomnické čháve / To sme my live ". Svoj komentár musí súťažiaci vložiť do komentárov k danému súťažiacemu príspevku .

Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže iba raz.

Výherca bude vyžrebovaný náhodne a vyberá ho zástupca usporiadateľa súťaže.

Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

V. Ceny

Odsek 1: Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať nasledujúcu cenu:

Traja výhercovia získajú po jednom kuse "CD Lomnické čháve - To sme my live "

Odsek 2: Výherci súťaže budú informovaní o výhre pod súťažným príspevkom na profile, a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výhercovia budú vyzvaní ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy.

VI. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercu súťaže prebehne v deň po skončení súťaže.

Odsek 2: Výhercovi bude cena doručená usporiadateľom súťaže najneskôr 30 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov.

Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, vek, email a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 5: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Odsek 6: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Košiciach 9.10.2018

PODPORUJÚ NÁS ... ĎAKUJEME ❤️